Nevladine organizacije pozivaju zakonodavnu vlast da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da imaju pristup sudu.

Naime, predviđenim rešenjem građani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat. Time će najugroženiji građani Srbije koji su fizički onemogućeni da pristupe sudu ili nemaju novca da doñu do suda, ostati bez mogućnosti da preduzimaju ove radnje ukoliko ne budu imali novca i za plaćanje advokatskih usluga. Stav 2 navedenog člana, u direktnoj je suprotnosti sa ustavnom garancijom da svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu.

Kako Ustav Republike Srbije nije predvideo nikakva ograničenja, već je garantovao da svako ima pravo na pravni lek, predloženo rešenje prema kom stranku mora da zastupa advokat u postupku po pravnim lekovima direktno krši pravo na pravni lek garantovano Ustavom i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pored toga, smatramo da je članom 85, pogotovo u situaciji kada je rad na izradi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek u toku, odnosno u kojoj radna grupa za izradu ovog zakona još uvek nije zauzela konačan stav o krugu potencijalnih pružaoca besplatne pravne pomoći, prejudicirano da besplatnu pravnu pomoć neće moći da pružaju udruženja građana, sindikati, pravne klinike pri fakultetima i drugi potencijalni pružaoci besplatne pravne pomoći. Time će stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, žrtve nasilja u porodici i ostale kategorije socijalno najugroženijih grañana praktično ostati bez prava na pristup sudu.

Ustavna odredba kojom je predviđeno da pravnu pomoć pruža advokatura i službe pravne pomoći osnovane u jedinicama lokalne samouprave predstavlja nivo zaštite prava na pravnu pomoć koji garantuje država, ali se ne može tumačiti tako da drugim pružaocima besplatne pravne pomoći biva zabranjena delatnost. Pored svega navedenog, ovakvim rešenjem krše se i odredbe člana 20. stav 2 Ustava Republike Srbije prema kom se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

Zbog svega navedenog još jednom pozivamo nadležne državne organe da razmotre izmenu pomenute zakonske odredbe koja će, ukoliko bude usvojena, onemogućiti najugroženije i najsiromašnije građane Srbije da ostvare Ustavom zagarantovano pravo na pristup sudovima.

Organizacije potpisnice:

1. Praxis

2. CUPS

3. Regionalni centar za manjine

4. Beogradski centar za ljudska prava

5. Fond za humanitarno pravo

6. YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava

7. Centar za praktičnu politiku

8. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

9. Edukativni centar Roma

10. ASTRA

11. NVO Atina

12. Civil Rights Defenders

13. Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity

14. Novosadski humanitarni centar

15. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

16. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

17. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

18. Centar za interaktivnu pedagogiju

19. SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja

20. Žene za mir

21. KIC Pralipe

22. NEC-RP Kragujevac

23. Glas Kosova i Metohije

24. Udruženje Pomoć deci

25. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti

26. HO Božur

27. Udruženje Iskra

28. Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub

29. NVO Panonija

30. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

31. Udruženje Sveti Spas

32. Asocijacija za borbu protiv side – JAZAS

33. Zajedno zajedno

34. Centar lokalne demokratije LDA Niš

35. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

36. Autonomni ženski centar

37. Udruženje grañana Nexus

38. Žene u crnom

39. INTEGRA, Kraljevo

40. Romski informativni centar

41. Dečji centar Mali Princ

42. Ekumenska humanitarna organizacija

43. Centar za integraciju mladih

44. Liceulice

45. Grupa 484

46. Viktimološko društvo Srbije

47. Gej strejt alijansa 

 
U Beogradu, 19. septembra 2011. godine

 
Peščanik.net, 20.09.2011.