U cilju negovanja uspomene na pre pola godine preminulu Biljanu Kovačević-Vučo i s namerom da nastave njeno hrabro i neumorno zalaganje za poštovanje, unapređivanje i promociju ljudskih prava i demokratskih vrednosti, članovi Biljanine porodice i njeni najbliži prijatelji i saradnici su – u skladu sa važećim zakonskim propisima – osnovali Fond „Biljana Kovačević-Vučo“ i registrovali ga pri nadležnom Ministarstvu kulture Republike Srbije. U okviru postupka predviđenog propisima, osnivači Fonda su se zahtevom za otvaranje tekućeg računa 1. septembra 2010. obratili beogradskoj filijali banke Credit Agricole (ekspozitura u Kolarčevoj ulici), deponovali sredstva potrebna kao osnivački kapital i pristupili drugim radnjama potrebnim za početak aktivnosti Fonda.

Nakon pribavljanja neophodne poreske dokumentacije, predstavnici Fonda su 8.10.2010. posetili pomenutu ekspozituru Credit Agricole radi aktiviranja tekućeg računa. Nakon nekoliko neuspešnih poseta banci tokom narednih deset dana, predstavnicima Fonda je rečeno da tekući račun ne može biti otvoren, pri čemu im nisu data nikakva objašnjenja. Na njihovo insistiranje kod toj ekspozituri nadređene instance Credit Agricole u Novom Beogradu, rečeno je da otvaranje računa „fonda koji nosi takvo ime“ ne dozvoljava njen direktor Nenad Ivković. Pri tome se g. Ivković nije obazirao na činjenicu da je Fond osnovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da ispunjava sve uslove koji su i omogućili da ga Ministarstvo kulture svojim rešenjem br. 415-00-00108/2010-08 od 16.09.2010. upiše u Registar zadužbina, fondova i fondacija, pod brojem 687. Ekspozituri Credit Agricole je kopija tog rešenja priložena uz zahtev za otvaranje računa.

Intervencijom kod nadređenih u pomenutoj banci, tekući račun Fonda je ipak aktiviran, ali time je rešen samo tehnički aspekt problema stvorenog bahatom samovoljom direktora Ivkovića i njegovim pervertiranim shvatanjem „političke korektnosti“: ostaje mučnina koju stvara saznanje da bilo ko sa nekakvim javnim ovlašćenjima – pa i bankarski činovnik koji je plaćen da odgovorno gazduje novcem svojih klijenata, a ne da se bavi njihovom političkom podobnošću i mentalnom higijenom – može da donosi odluke kojima se vređa uspomena na osobu koja ne može da se brani.

Zbog toga se Fond „Biljana Kovačević-Vučo“ obraća najodgovornijim državnim organima, medijima, domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i ambasadi Francuske kao matičnoj zemlji pomenute banke, i zahteva najoštriju osudu postupka direktora Ivkovića, jer njegov postupak može da predstavlja opasan presedan u odnosima prema „nepodobnim“ organizacijama, institucijama i pojedincima.

Autor je predsednik Fonda „Biljana Kovačević-Vučo“

Peščanik.net, 21.10.2010.