Dragi prijatelji i kolege Inicijative za REKOM,

Ovim putem vas želim obavijestiti da Istraživačko dokumentacioni centar (IDC) od dana 20. decembra 2008. godine više nije član Koordinacijskog Vijeća Koalicije za uspostavljanje Regionalne Komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije (u daljnjem tekstu Koordinacijsko Vijeće za Koaliciju za REKOM). IDC je postao član Koordinacijskog Vijeća prilikom pokretanja inicijative za REKOM 2006.godine.

Također, želim naglasiti da je IDC odbio formalno pristupiti Koaliciji za REKOM do datog roka koji je bio 20. decembar 2008. godine.

Od izuzetne važnosti za IDC je da službeno damo objašnjenje za povod i razloge ovih odluka.


Povod

Sastanak za strateško planiranje članova Koordinacijskog Vijeća i drugih članova Koalicije za REKOM je održan 20. decembra 2008. godine, a u toku istog je donesen Amandman na Statut Koordinacijskog Vijeća.

Amandmanom se od svih članova Koordinacionog odbora zahtjevalo da budu i članovi Koalicije za REKOM.  Kako IDC nije bio član Koalicije za REKOM to su IDC predstavnici automatski bili isključeni iz Koordinacionog odbora.


Razlozi

IDC je odbio pristupiti Koaliciji za REKOM iz nekoliko razloga.

Kao prvo, IDC je jako zabrinut da Koalicija za REKOM još uvijek nema formalni statut koji predviđa mandate Koalicije, obaveze njenih članova, finansijske smjernice i parametre o odgovornosti.  Uzevši u obzir savjesnost, IDC nije mogao pristupiti takvom tijelu čije pokretanje nije bilo rezultat koncezusa među partnerima inicijative (IDC-a, Documenta i Fonda za humanitarno pravo (FHP)).

IDC smatra da Koalicija za REKOM nema jasnu organizaciju i koordinaciju; njena misija i ciljevi su nejasni; ključne stvari kao što su kriteriji za pristupanje Kolaciji, vremenski okviri aktivnosti, te pitanje ko će imati autoritet pri donošenju odluka (posebice o stvarima kao što su prikupljanje sredstava, budžetiranje i dodjela sredstava) su bili nedovoljno definisani.

Kao drugo, uspostavljanje REKOM-a se suočava sa određenim, vrlo realnim, rizicima o kojima se rijetko raspravlja od strane ljudi uključenih u Inicijativu za REKOM.  Čak iako su tri partnera već dvije godine, zajedno sa brojnim organizacijama u regionu, radili na ovoj Inicijativi još uvijek ne postoji odgovarajuća povratna informacija političkih vlasti i vlada.

Uzimajući u obzir da organizacije civilnog društva najviše što mogu jeste prezentovati vlastima model za REKOM – uz 1.000.000 potpisa podrške građana- glavni donosioci odluka za osnivanje REKOMA su Parlamenti/Skupštine svih država bivše Jugoslavije.  Šanse da se ovi Parlamenti/Skupštine nikada ne slože sa uspostavljanjem REKOM-a su velike.  Kao jedan od indikatora navedenog jeste to da Parlament Srbije i Parlament Bosne i Hercegovine još nisu priznali Nezavisnu državu Kosovo, što automatski podrazumijeva da oni neće prihvatiti Kosovo za ravnopravnog partnera u REKOM inicijativi.

IDC snažno vjeruje da je ove rizike važno podvući svim osnivačkim partnerima i učesnicima Inicijative stoga što isti mogu dovesti do neuspjeha napora za uspostavljanje REKOM-a.  Naravno, ovo takođe znači da značajan iznos sredstava osnivača može biti investiran bez efekta.  IDC je pokušavao da pokrene otvorenu diskusiju o ovim rizicima, ali su ta nastojanja bila ignorisana.

Kao treće, unatoč činjenici da je IDC, zajedno sa Documenta i FHP-om osnivač Inicijative, IDC smatra da nije bio ravnopravno uključen u partnerstvo RECOM osnivača.  IDC smatra da ovo uveliko umanjuje kredibilitet i učinkovitost bilo kog djelovanja u pravcu izgradnje snažne i obuhvatne Koalicije za REKOM, a samim tim i u pravcu samog REKOM-a.

Nažalost, pored poštovanja koje IDC ima prema radu i postignućima FHP-a, smatramo da je FHP-ovo kontroliranje REKOM procesa nepodesno i neravnopravno. Na primjer, uprkos još uvijek kritičnoj političkoj klimi na Kosovu i važnosti stavljanja naglaska na ravnopravan regionalni pristup, FHP se nije konsultovao sa IDC-om o organizovanju i planiranju ključnog REKOM Foruma u Prištini koji je održan u oktobru 2008. godine.  Dnevni red Foruma je kreiran od strane FHP-a bez inputa od strane IDC-a i bez uključivanja IDC predstavnika u bilo koji panel za diskusiju.   Iz tog razloga IDC nije mogao predstavljati žrtve iz Bosne i Hercegovine i doprinjeti diskusijama o traganju za činjenicama o ratnim zločinima koji čine glavni dio rada organizacije. Učesnici ovog Foruma su se pitali koji su to razlozi za odsustvo IDC-a kao aktivnog učesnika Foruma.

Osim toga, FHP je insistirao na tome da njihov predstavnik bude jedini koji će se obratiti prilikom otvaranja REKOM Foruma u Prištini, unatoč IDC-ovom stavu i namjeri da se uvodnom riječju zajednički obrate partneri osnivači. IDC je smatrao da je ovo jako važno uzimajući u obzir osjetljivost  činjenice da organizacija sa sjedištem u Beogradu (uprkos zapaženom trudu i postignućima na Kosovu) otvara diskusiju o nedavnim ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava na Kosovu i u regionu.

Sljedeći primjer nepostojanja regionalne ravnopravnosti u cijelom ovom procesu jeste nekonsultovanje IDC-a u novembru 2008. godine o sačinjavanju aplikacije za regionalni projekat i raspodjele zajedničkih sredstava vezanih za taj projekat.   To je rezultiralo da broj osoblja angažovanog na tom projektu kao i planirana sredstva nisu na odgovarajući i ravnopravan način raspodijeljena između tri centra.

Zbog svih gore navedenih razloga IDC odbija da pristupi Koaliciji za REKOM, a takođe istupa iz Koordinacionog odbora za Koaliciju za REKOM.


Budućnost

Ja, kao Predsjednik IDC-a, želim naglasiti da je IDC u potpunosti posvećen traganju za istinom i pravdom u pogledu kršenja ljudskih prava i da će nastaviti neumorno raditi na tome u Bosni i Hercegovini i regionu. Dakle, IDC ostaje pri svom partnerstvu sa FHP i Documenta u pogledu svih drugih regionalnih projekata koje tri centra provode u skladu sa mandatom dokumentovanja i istraživanja ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava.

S poštovanjem,

Mirsad Tokača Predsjednik IDC-a

Sarajevo,14. januar 2009.

***

 

Na osnovu odluke Koordinacijskog veća/vijeća Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM) od 7.02.2009. godine, Fond za humanitarno pravo odgovara na prigovore Istraživačko-dokumentacionog centra iznetim u saopštenju od 14.01.2009. godine.

 
Odgovor Fonda za humanitarno pravo (FHP) na prigovore Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC)

 
iznetim u saopštenju od 14.01.2009.

19. februar 2009.

FHP je 14.01.2009. godine primio saopštenje IDC-a o razlozima zbog kojih nije pristupio Koaliciji za osnivanje REKOM, koje je IDC takođe uputio velikom broju organizacija, udruženja, donatora, ambasada, medija i pojedincima.

U tom saopštenju IDC je naveo sledeće razloge zbog kojih je odbio da pristupi Kolaciji:

1.  Nepostojanje Statuta, jasnih ciljeva i misije Koalicije.

Odgovor FHP: FHP je inicirao formiranje Koalicije i prenošenje nadležnosti za sprovođenje konsultativnog procesa o osnivanju REKOM-a sa tri organizacije, pokretača inicijative (FHP, IDC i Documente), na Regionalnu koaliciju civilnog društva. Taj predlog i misiju Koalicije da sprovede javnu debatu u okviru civilnog društva u post-jugoslovenskim zemljama o potrebi osnivanja REKOM-a kao najvažnijeg nepravnog odgovora na počinjene ratne zločine u prošlosti i Documenta i IDC su podržali, s tim što je IDC od početka imao velike sumnje da se to može dogoditi. Počev od maja 2008. godine, kada su tri organizacije formirale Koordinacijsku grupu i imenovale 8 članova, sa zadatkom da rukovodi aktivnostima za sprovođenje konsultativnog procesa, svaki sastanak, kao i konsultacije počinjale su predstavljanjem inicijative, toka konsultativnog procesa, misije i ciljeva Koalicije. Uvodničarke, Nataša Kandić i Vesna Teršelič su upoznavale učesnike da je cilj osnivanja i delovanja Koalicije da izradi model REKOM-a i pridobije javnost i političke elite u regiji za osnivanje REKOM-a, pre svega, radi sprečavanja ponavljanja zločina. Činjenica da je Mirsad Tokača retko učestvovao u konsultacijama može biti razlog što on nije bio upoznat sa ciljevima delovanja Koalicije. Tačno je da Kordinacijska grupa još uvek nije sačinila predlog Statuta Koalicije, ali je preuzela obavezu da do V Regionalnog foruma za tranzicionu pravdu, u maju 2009. u Podgorici, sačini predlog i o tome konsultuje članice Koaliicje. U toku je rad na pripremi Statuta.

2. Ignorisanje činjenice da vlasti i vlade u regionu još uvek nisu odgovorile na inicijativu za osnivanje REKOM, kao i činjenice da zbog toga što ne priznaju državu Kosovo, Srbija i BiH neće prihvatiti Kosovo za ravnopravnog partnera u osnivanju REKOM.

Odgovor FHP: Koalicija civilnog društva za osnivanje REKOM sprovodi konsultacije u okviru civilnog društva u regiji i taj sam proces je veoma značajan jer se prvi put, posle rata, dogodilo da su organizacije za ljudska prava pokrenule inicijativu koja je prihvaćena u civilnim društvima post-jugoslovenskih zemalja.

Činjenica je da Srbija i BiH nisu priznale Kosovo ali je takođe činjenica da su Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i Slovenija priznale Kosovo. Inicijativa za osnivanje REKOM-a može biti izazov i prilika za uspostavljanje preko potrebnih odnosa između Srbije i Kosova, i u tom kontekstu  ne treba opterećivati proces i učesnike pretnjom da je sve uzaludno.

Koalicija za REKOM će se obratiti nacionalnim vladama i parlamentima kada bude privodila kraju konsultativni proces, sa prikupljenim 1.000.000 potpisa i sačinjenim modelom REKOM-a.

3. Ignorisanje upozorenja IDC-a da je donatore važno upoznati sa mogućim neuspehom napora za uspostavljanje REKOM-a i u skladu sa tim na mogućnost da značajna sredstva mogu biti investirana bez uspeha.

Odgovor FHP: FHP je svestan rizika ali smatra da je konsultativni proces o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima veoma važan i da javna debata na regionalnom nivou jeste pokazatelj potrebe za javnim kritičkim preispitivanjem prošlosti i vraćanja dostojanstva žrtvama ratnih zločina.

Pomenuti konsultativni proces je jedina javna debata u regiji o odnosu prema prošlosti, i u tom kontekstu tu debatu treba ceniti kao rezultat sazrele društvene potrebe a ne kao novčanu investiciju.

4. Ignorisanje upozorenja IDC da nije prikladno da na IV Regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, u Prištini, 28. i 29.10.2008. godine, debatu o ratnim zločinima otvara organizacija sa sedištem u Beogradu i predloga da se u uvodnom delu, učesnicima obrate predstavnici tri partnerske organizacije.

Odgovor FHP: Tačno je da FHP nije prihvatio predlog IDC da Nataša Kandić, Vesna Teršelič i Mirsad Tokača otvore forum u Prištini, jer je smatrao da je za konsultativni proces važno da skup otvore političari koji podržavaju regionalni pristup u suočavanju sa prošlošću. Tako je bilo na forumu u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Pokretači inicijative su uvek govorili u prvoj sesiji ali posle uvodnih reči političara. Na forumu u Prištini, Nataša Kandić je tehnički otvorila skup – najavila je predsednika Kosova, zamenika premijera i ministarku pravde Kosova, koji su snažno podržali regionalni pristup u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima. Ona, Vesna Teršelič i Valdete Idrizi govorile su u prvoj sesiji, o inicijativi i toku konsultativnog procesa, dok je Mirsad Tokača odbio da učestvuje u toj, i ostalim sesijama foruma.

Imajući u vidu ugled koji FHP uživa na Kosovu, nepotrebno je komentarisati stav Mirsada Tokače da, s obzirom na odgovornost Srbije za zločine na Kosovu, nije bilo primereno da forum na Kosovu otvara Nataša Kandić ispred organizacije iz Beograda.

5. Neodgovarajuća i neravnomerna raspodela sredstava između tri organizacije, koja je FHP dobio na ime regionalnog projektaKonsultacije o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima.

Odgovor FHP: Do decembra 2008. godine, kada je FHP na ime regionalnog projekta dobio grant od holandske ambasade u iznosu od 960.000,00 eura, tri organizacije su organizovale 4 regionalna foruma i 13 regionalnih i nacionalnih konsultacija o mehanizmima za utvrđivanje činejnica o ratnim zločinima. Po pravilu, FHP je uvek pisao predloge projekata i sačinjavao budžete. Bila je praksa da FHP šalje projekte i kada dobije odgovor od donatora, pozitivan ili negativan, o tome obaveštava Documentu i IDC. Počev od maja 2006. do kraja 2008. godine, Documenta i IDC pribavile su deo sredstava za organizovanje foruma u Sarajevu (2006.) i u Zagrebu (2007.) a sve ostalo, oko 85 odsto potrebnih sredstava za forume u Beogradu i Prištini i 13 regionalnih i nacionalnih konsultacija, pribavio je FHP. Podnosio je donatorima projekte u ime tri organizacije i bio je odgovoran za narativno i finansijsko izveštavanje, o čemu je redovno upoznavao i partnerske organizacije.  Dobijena sredstava su, u skladu sa projektom, korišćena za organizovanje konsultacija, s tim  da su FHP, Documenta i IDC dobijali nadoknadu troškova za telefone i honorare za saradnike koji su bili angažovani na organizovanju konsultacija. Tako je bilo sa predlogom projekta i grantom dobijenim od holandske ambasade, u decembru 2008. godine. Budžetom je bilo predviđeno da sve tri organizacije dobiju mesečno po 500 eura za administrativne troškove i za platu nacionalnog koordinatora konsultacija u jednakom iznosu. S obzirom da su u pitanju veliki projekat i grant, budžetom je bilo predviđeno da FHP, pored regionalnog koordinatora, zaposli finansijskog službenika koji će brinuti o pravilnom korišćenju granta i finasijskom izveštavanju, i nacionalnog koordinatora za Srbiju. FHP je odmah po odobravanju granta, obavestio IDC, Documentu i Koordinacijsku grupu. IDC je tražio raspodelu sredstava između organizacija na tri jedanaka dela, i  pravo da  tri organizacije naizmenično upravljaju konsultativnim procesom, da se smenjuju svakih osam meseci. FHP nije mogao da prihvati takav zahtev, sa obrazloženjem da je odgovoran za finansijsko izveštavanje, i da bi predavanje finansija drugoj organizaciji  predstavljalo tešku povredu ugovora sa donatorom. Documenta je bila na stanovištu da odgovornost za realizaciju i finansijsko izveštavanje, prema donatoru, snosi organizacija koja je potpisala ugovor. Iako je 18. i 19. decembra 2008. održan održan trening članova Koordinacisjke grupe za strateško planiranje, predsednik IDC-a nije više bio zainteresovan da učestvuje u konsultacijama o osnivanju REKOM-a. Tada je IDC, preko nacionalne koordinatorke, saopštio da neće potpisati izjavu o pristupanju Koaliciji za REKOM.

Nataša Kandić

izvršna direktorka

 
Peščanik.net, 17.06.2009.