- Peščanik – Dev - https://dev.pescanik.net -

Instrukcija Draže Mihailovića

 
Pred rehabilitaciju Draže Mihajlovića 23.03.2012. objavljujemo neka dokumenta četničkog pokreta.

 
INSTRUKCIJA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 20. DECEMBRA 1941. KOMANDANTU ČETNIČKIH ODREDA U CRNOJ GORI I KOMANDANTU LIMSKIH ČETNIČKIH ODREDA O ORGANIZACIJI, CILJEVIMA I UPOTREBI ČETNIČKIH ODREDA[1]

 
KOMANDA ČETNIČKIH ODREDA
Jugoslovenske Vojske
GORSKI ŠTAB
Str. Pov. Dj. Br. 370
20. decembra 1941. god.

 
POLOŽAJ

ĐENERALŠTABNOM MAJORU g. ĐORĐU LAŠIĆU[2] — KOMANDANTU ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U CRNOJ GORI I KAPETANU g. PAVLU ĐURIŠIĆU KOMANDANTU LIMSKIH ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

 
INSTRUKCIJA:

Naša se država nalazi još uvek u ratu sa vekovnim našim neprijateljima Nemcima i Italijanima.

Van naše Otadžbine bori se za slobodu našega naroda omiljeni nam Kralj sa vladom koja radi na diplomatskom polju[3] i oružanom snagom koja se rame uz rame sa našim velikim saveznicima dostojno našem narodu i oružju bori na Srednjem Istoku.[4]

Sloboda je najveće dobro jednog časnog naroda, zato smo i mi sami u Otadžbini dužni učiniti sve, boriti nadčovečanskim naporima sledujući svetlim primerima iz naše slavne istorije, te da izbacimo neprijatelja iz naše drage nam Otadžbine.

U toj gigantskoj borbi nismo sami, već su uz nas velike sile – naše saveznice Amerika – Engleska – Rusija – Kina i sve ostale demokratske snage. Naša je pobeda izvesna.

Naša Vojska koja je u aprilu ove godine doživela, izdajstvom mnogih mračnih elemenata, najveću svoju katastrofu, nije još pobeđena jer rat nije završen, prema tome nema ni pobeđenih niti pobedioca.

Četnički odredi naše Jugoslovenske Vojske produžili su njen život kako bi se u neravnoj ali punoj slave borbi oprali čast našeg naroda i svetlog oružja.

Ciljevi naših odreda jesu:[5]

1.) Borba za slobodu celokupnog našeg naroda pod skiptrom Njegovog Veličanstva Kralja Petra II.

2.) Stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije – Crne Gore – Bosne i Hercegovine – Srema – Banata i Bačke.

3.) Borba za uključenje u naš državni život i svih još neoslobođenih, slovenačkih teritorija pod Italijanima i Nemcima (Trst – Gorica – Istra i Koruška) kao i Bugarske, severne Albanije sa Skadrom.

4) Čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata.

5.) Stvoriti neposredne zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke čišćenjem Sandžaka od Muslimanskog življa i Bosne od Muslimanskog i Hrvatskog življa.

6.) Kazniti sve Ustaše i Muslimane koji su u tragičnim danima nemilosrdno uništavali naš narod.

7.) Kazniti sve one koji su krivi za našu aprilsku katastrofu.

8) U krajevima očišćenim od narodnih manjina i nenacionalnih elemenata izvršiti naseljavanje Crnogorcima (u obzir dolaze siromašne nacionalne ispravne i poštene porodice).

9.) Osiguranje jednog takvog političkog tela koji će voditi državni brod smerima opštih narodnih težnji i interesa.[6]

10.) Ciljevi su ogromni zato je borba utoliko zahvalnija za one koji se bore za njihovo ostvarenje.[7]

Učinite sve što je u Vašoj moći da se i sav nacijonalni elemenat u Crnoj Gori što pre svrsta u naše odrede jer događaji se redaju vrtoglavom brzinom i ne smeju nas zateći nespremnim.

Sa Komunistima – partizanima ne može[8] biti nikakove saradnje jer se oni bore protiv dinastije i za ostvarenje socijalne revolucije, što nikada nesme biti naš cilj, jer smo mi jedino i isključivo samo vojnici i borci za Kralja, Otadžbinu i slobodan narod.

 
Upotreba četničkih odreda u Crnoj Gori: u danom trenutku![9]

1.) Jednim delom snaga dejstvovati iz doline Lima pravcem: Bijelo Polje – Sjenica sa zadatkom očistiti Pešter od Muslimanskog i Arnautskog[10] življa.

Ove snage moraju tesno sarađivati sa odredima Javorskim i Goliskim.

2.) Delom snage dejstvovati pravcem preko Čakora ka Metohiji sa zadatkom da se na tome pravcu očisti teritorija od Arnauta, kao i da se presretnu oni koji će biti gonjeni iz Peštera – Sandžaka.

Ove snage moraju sarađivati sa snagama pod jedan i Kopaoničkim odredima.

3.) Delom snaga iz oblasti Nikšića dejstvovati pravcem Južnog primorja[11] ka Dubrovniku sa zadatkom da se ovi oslobode.

Ove snage moraju sarađivati sa levom Dangićevom kolonom[12] koja će dejstvovati preko Mostara i

4.) Delom snaga dejstvovati ka Jugu u cilju zauzimanja Skadra.

U svakom slučaju obezbediti Crnu Goru od upada Arnautskih elemenata iz Albanije.

Postupak: sa Arnautima, Muslimanima i Ustašama prema njihovim zaslugama za njihova gnusna nedela prema našem življu t.j. iste treba prepustiti “Narodnom sudu” – prema Hrvatima koji su pod okupacijom Italijana[13] postupiti prema njihovom držanju u danom trenutku.

 
ORGANIZACIJA:

Za celu oblast Crne Gore postavljam za komandanta svih četničkih odreda Jugoslovenske Vojske generalštabnog majora g. Đorđa Lašića. Sastav štaba ostavlja se slobodnom nahođenju samom komandantu. Važno je da štab ima operativno, obaveštajno, propagandno i ekonomsko odelenje.

Naziv ovog štaba jeste: Komanda Četničkih Odreda Jugoslovenske Vojske – gorski štab br. 15.

Važno je da štab bude ekspeditivan da se ne gubi u administraciji već da mu bude rad zasnovan na stvarnim činjenicama na samom terenu.

Za komandanta Limskih Četničkih Odreda u oblasti Sreza Andrijevačkog, Beranskog, Bijelo-Poljskog, Prijepoljskog, Plevaljskog i Kolašinskog postavljam pešadiskog kapetana I klase g. Pavla Đurišića.[14] Sve ostale komandante postaviće sam komandant za Crnu Goru, odnosno komandant Limskog odreda za svoj reon.[15]

U celom svom radu rukovoditi se načelom borbe za narod t.j. osluškivati što narod želi pa tako i raditi. Za komandante i komandire postavljati ljude koje želi sam narod. Oslanjati se u punoj meri na naše nacijonalne političke borce[16] čiju saradnju zamoliti[17] kako bi nam borba bila što uspešnija. U toj borbi nesme biti političkih momenata niti lične politike za zadovoljavanje svojih ambicija. Cela borba ima nositi karakter čisto nacionalni[18] sa vrhovnim ciljem sloboda naroda.

Organizaciju izvoditi prema priloženim uputima,[19] datim usmenim[20] instrukcijama kapetanu g. Đurišiću i obzirom na lokalne prilike. Upravne i samopravne vlasti ostaju one koje su bile na dan 27 marta 1941. godine. Ako je neko lice među njima kompromitovano u radu sa neprijateljem ili korupcijonaško ili kao takvo od naroda žigosano treba ga smeniti.

Nazive pojedinim bataljonima i odredima davati prema mesnim geografskim pojmovima, a u koliko to nije zgodno može i po imenu komandanta. Potčinjene komande nose svoje nazive sa brojem 15 / broj koga odredi komandant.

Što pre izvršite formiranje jedinica, postavite komandante koji treba da se staraju o čvrstom povezivanju jedinica da se još sada nalaze na terenu na kome će i dejstvovati.

Prikupljajte oružje i municiju stvarajući slagališta[21] – Baze u kojima prikupite i životna sredstva. Poznato je da pojedini krajevi Crne Gore raspolažu sa obilnim oružjem i municijom, dok drugi oskudevaju zato je potrebno što pre izvršiti ravnomernu[22] podelu toga oružja. Za ovo se obratite za pomoć narodnom poslaniku g. Rašoviću.[23]

 
VEZA:

Sa glavnim štabom održavaćete vezu Radio stanicom[24] (prema podatcima g. Rašović ima armisku Radio stanicu). Šifra za rad Radiom data je kapetanu g. Pavlu Đurišiću. Dok se ne uspostavi radio Veza istu održavati i kuririma šifrom datom napred imenovanom.

Poznato je da u Crnoj Gori vlada velika oskudica životnih namirnica zato pripremite Aerodrom barem[25] za spuštanje padobranima[26] čime ćete omogućiti da se šalje brza i efikasna pomoć narodu u Crnoj Gori. Tačno mesto sa geografskim kordinatama što pre saopštite ovome štabu. Aerodrom mora da bude pripremljen za noćni prijem zbog čega treba na njemu da postoji jedna Vazduhoplovna grupa koja će isti umeti osvetliti kada se bude pojavio dolazak Avijona.

Neophodno je potrebno obezbediti jedan siguran kanal sa morske obale u unutrašnjost jer postoji verovatnoća da će pomoć stizati i morskim putem.

Vezu sa Dangićem u Bosni održavati preko Gacka na Bileće i preko Foče na Kalinovik. Vezu sa Srbijanskim odredima održavati preko Limskog odreda.

Već je napred napomenuto da je saradnja sa ispravnim nacionalnim političkim elementima od neophodne ogromne važnosti s toga učinite sve da se ti elementi – viđeni Crnogorski prvaci prihvate ove svete borbe za bolju budućnost našeg naroda[27] oni neka imaju uloge koje i pripadaju vođama naroda.

Odmah po prijemu ovoga naređenja pozovite te viđene ljude i sa njima stvorite, kako u glavnom, tako i u oblasnim štabovima političke odbore sa zadatkom potpomaganja naše akcije.[28]

Što se situacije u državi tiče ista je izložena kapetanu g. Đurišiću.

U Vašem radu rukovodite se napred iznetim, datim instrukcijama kapetanu g. Đurišiću i obzirom na lokalne prilike. Važno je da se našim akcijama ne izazivaju uzaludne žrtve, već da se pridržavamo našeg načela: Postići cilj sa što manje žrtava.

Šaljem svoj komandantski pozdrav svima nacijonalistima u Crnoj Gori.

DA ŽIVI NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ PETAR II! DA ŽIVI CEO NAŠ NAROD!
M.P.[29]
[30] Primljeno k znanju. Raspis upućen radi instrukcije Srpskim komandantima u akta.

 
KOMANDANT:
Đeneralštabni đeneral
Drag. M. Mihailović
Str. pov. br. 10, 10.I.1942.g.
Komandant, pešad. kap. I kl.
M.P.

 
ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV – DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA – KNJIGA 1

Peščanik.net, 17.03.2012.

———–    

 1. Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 1, reg. br. 10/1 (VK-V-7). U Zborniku NOR-a (tom III, knj. 4, dok. br. 185) objavljen je prepis instrukcije koji je overio Pavle Đurišić. Prepis nije identičan originalu koji ovde redakcija objavljuje.
 2. Đorđe, Đorđije (1906, Lijeva Rijeka, Andrijevica – april 1944, Titograd), generalštabni major vojske Kraljevine Jugoslavije. U ustanku 13. jula 1941. u Crnoj Gori bio član Vojnog komiteta u Beranama (sada Ivangrad). Početkom avgusta napustio Komitet. D. Mihailović ga 15. oktobra imenovao za komandanta četničkih odreda u Crnoj Gori (Arhiv VII, Ca, k. 1, reg. br. 2/1). Poginuo aprila 1944. prilikom savezničkog bombardovanja Podgorice (sada Titograd).
 3. O aktivnosti izbegličke kraljevske vlade na tom planu, vidi dok. br. 8 i Arhiv VII, AEV, k. 163, reg. br. 53/4.
 4. Vidi dok. br. 30, nap. 3.
 5. Vidi dok. br. 6.
 6. U objavljenoj instrukciji tač. 9. glasi: Prvom prilikom napadati, ubijati i sabotirati sve okupatorske akcije s parolom “Smrt okupatorima”, a kao drugi stav dat je tekst tač. 10.
 7. U objavljenoj instrukciji tač. 9. glasi: Prvom prilikom napadati, ubijati i sabotirati sve okupatorske akcije s parolom “Smrt okupatorima”, a kao drugi stav dat je tekst tač. 10.
 8. Umesto reči “ne može”, u objavljenoj instrukciji stoji “ne smije”.
 9. O “danom trenutku”, vidi dok. br. 2, nap. 2.
 10. U četničkim dokumentima se pripadnici albanske narodnosti nazivaju Arnautima, Šiptarima i Arbanasima.
 11. Umesto reči “Južnog primorja”, u objavljenoj instrukciji stoji “južno”.
 12. Odnosi se na četničke snage u istočnoj Bosni pod komandom J. Dangića.
 13. Posle reći “Italijana”, u objavljenoj instrukciji stoji “(delovi Dalmacije)”.
 14. Vidi dok. br. 10.
 15. Pavle Đurišić je naredbom od 5. januara 1942. obrazovao štab odreda, imenovao komandno osoblje i najavio naknadno imenovanje sreskog političkog odbora (Arhiv VII, Ča, k. 132, reg. br. 1/1).
 16. Umesto “nacijonalne političke borce” u objavljenoj instrukciji stoji “nacionaliste i nacionalne borce”.
 17. U tom stavu, u objavljenoj instrukciji umesto reči “zamolite”, stoji “zadobite”, a umesto “čisto nacionalni” stoji “čistog nacionalizma”.
 18. U tom stavu, u objavljenoj instrukciji umesto reči “zamolite”, stoji “zadobite”, a umesto “čisto nacionalni” stoji “čistog nacionalizma”.
 19. Vidi dok. br. 10, nap. 3.
 20. U objavljenoj instrukciji nema reči “usmenim”.
 21. U objavljenoj instrukciji nema teksta do kraja te rečenice.
 22. Reč “ravnomernu” ne postoji u objavljenoj instrukciji 1.
 23. Nije utvrđeno o kom se licu radi.
 24. U objavljenoj instrukciji tekst do kraja rečenice (u zagradama) glasi: “a prema podacima g. Rašovića koji ima armijsku stanicu”.
 25. U toj rečenici u objavljenoj instrukciji nema reči “barem”, a umesto reči “padobranima” stoji “padobranaca”.
 26. U toj rečenici u objavljenoj instrukciji nema reči “barem”, a umesto reči “padobranima” stoji “padobranaca”.
 27. Dalji tekst te rečenice u objavljenoj instrukciji ne postoji.
 28. U objavljenoj instrukciji taj stav glasi: “Odmah po prijemu ovog naređenja pozvati viđene ljude i upoznati ih sa zadatkom pomaganja naše akcije”.
 29. Okrugli pečat: “Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske — Gorski štab”.
 30. Tekst u nastavku dopisan mastilom, ćirilicom, i overen okruglim pečatom Gorskog štaba br. 15.