Fotografije čitateljki, Ivana Karić, Gazela
Fotografije čitateljki, Ivana Karić, Gazela

Objavljujemo Izveštaj komisije FON-a koji predstavlja odgovor ovog fakulteta na tvrdnje iznete na Peščaniku od strane prof. Raše Karapandže da doktorat g. Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, obiluje plagijatima. Ovaj izveštaj je dekan FON-a Milan Martić u novemberu 2014. godine uputio Beogradskom univerzitetu (dokument zaveden 20.11.2014), a on je sačinjen i potpisan od strane istovetne komisije koja je i odobrila doktorat Siniše Malog, u sastavu: Ondrej Jaško (redovni profesor FON-a), Slađana Barjaktarović Rakočević (vanredni profesor FON-a) i Dragan Đuričin (redovni profesor Ekonomskog fakulteta BU).

Izveštaj ne odgovora ni na jedan konkretno navedeni primer plagijata, ali ipak priznaje da je g. Mali plagirao delove svoje doktorske disertacije. Na strani 5 (tačka f) konstatuje se:

„Određeni izvori, koji se odnose na pregled literature, preuzeti su bez citiranja, ali je njihov sadržaj bez značaja za postavljene hipoteze istraživanja i predloženi model restruktuiranja, a samim tim i za ostvareni naučne doprinose disertacije.“

S obzirom da FON nije opovrgao nijedan od iznetnih primera plagijata, kao i to da je priznao da je g. Mali preuzeo druge izvore bez citiranja (što je po definiciji – plagiranje), Beogradskom univerzitetu ne preostaje ništa drugo nego da doktorat g. Malog poništi i proglasi nevažećim.

Rukovodstvo BU je, dakle, na potezu.

Izveštaj možete preuzeti klikom na ovaj link.

***

Povodom najave da će Senat Univerziteta u Beogradu uskoro razmatrati izveštaj Fakulteta organizacionih nauka o osporenoj doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog, Pokret “Spasimo nauku” upućuje

OTVORENO PISMO SENATU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Pokret “Spasimo nauku” je u više navrata isticao privrženost etičkim načelima i akademskoj čestitosti osuđujući pojave poput plagijata i predatorskih časopisa. Smatramo da bi tolerisanjem akademskog nepoštenja Univerzitet u Beogradu obezvredio napore velikog broja članova univerzitetske zajednice koji su svojim radom u teškim uslovima uspeli da izbore plasman Univerziteta na prestižnu Šangajsku listu. Doveo bi se u pitanje i ugled svih doktora nauka koji su svoja zvanja stekli ili će steći na zakonit način. Osim toga, nepoštovanje propisanih standarda i etičkih načela doprinosi temeljnom urušavanju sistema visokog obrazovanja.

Sa velikom pažnjom očekujemo izjašnjavanje Senata o predmetnoj doktorskoj disertaciji čiju je originalnost osporio profesor Raša Karapandža u tekstu na Peščaniku. Postupanje institucija u slučajevima plagijata tiče se cele akademske zajednice. Zato smatramo legitimnim pravom da u konkretnom slučaju ukažemo na važne propuste u izveštaju koji će Senat ceniti:

  • Sukob interesa u kome su se našli članovi komisije, kao i mentor rada, jer su i prvi put ocenjivali predmetnu disertaciju dovodi u pitanje objektivnost izveštaja komisije. Odsustvo podatka o imenovanju komisije za naknadnu ocenu disertacije predstavlja i povredu pravila postupka.
  • Komisija u jednom delu konstatuje postojanje plagijata navodeći: “Određeni izvori, koji se odnose na pregled literature, preuzeti su bez citiranja”. Komisija ove delove zanemaruje ističući da plagirani delovi nisu od značaja za “za ostvarene naučne doprinose disertacije”, međutim kao prvi naučni doprinos disertacije navodi upravo pregled literature. Plagijat je plagijat bez obzira u kom delu teksta se nalazi, te je ova relativizacija od strane komisije nedopustiva.
  • Komisija ističe da za proveru plagijata nije imala na raspolaganju odgovarajući softver, ali ostaje nejasno zbog čega je ignorisala mogućnost ručne pretrage doktorske disertacije dr S. Hailemariama iz 2001. godine. U ovoj disertaciji profesor Karapandža je upravo ručnom pretragom utvrdio brojne primere doslovnog prevoda teksta sa engleskog na srpski jezik.
  • Komisija navodi da su izvori za doslovno preuzete delove teksta na str.125 i 126 navedeni u popisu literature na kraju disertacije. Komisija, međutim, ignoriše činjenicu da se radi o zaključku koji treba da bude isključivi doprinos kandidata, a ne tuđa intelektualna svojina bez obzira da li je izvor citiran.
  • Izdavaču DeGruyter nije postavljeno nedvosmisleno pitanje da li je rad povučen iz časopisa Organization and Management zbog plagijata, već pitanje bez značaja za proveru na ovu okolnost.
  • Posebno ukazujemo na propust komisije da utvrdi da kandidat nije imao objavljeni rad u časopisu sa SCI liste što je bio neophodan uslov da bi se završena doktorska disertacija uopšte mogla ocenjivati i braniti. Ovaj uslov je propisan Pravilnikom o akreditaciji studijskih programa za polje tehničko-tehnoloških nauka za koje je akreditovan Fakultet organizacionih nauka.

Nadamo se da će Senat Univerziteta postupiti u skladu sa propisima i obezbediti nepristrasnost i transparentnost postupka. Smatramo da će svako drugo postupanje imati dalekosežne negativne posledice po akademsku zajednicu i sâm Univerzitet.

Beograd, 15. januar 2015. godine

Pokret “Spasimo nauku”

Peščanik.net, 15.01.2015.

Srodni linkovi:

Natalija Miletić – U laži je kratak Retraction Note

Natalija Miletić – Dean Martić & The Rat Pack

PLAGIJATI