Novoimenovani Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS): Đorđe Vozarević, Milica Kuburović, Predrag Marković, Slobodan Marković, Milan Nikolić, Zoran Popović, akademik Vojislav Stanovčić, Dušan Stokanović, Žarko Trebješanin – saopštio je 23. maja 2011. da će se tokom petogodišnjeg madata rukovoditi načelima vladavine prava, socijalne pravde, građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava i slobode i pripadnosti evropskim načelima i vrednostima.

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava javnost, organe vlasti i nezavisna tela da će RTS, ukoliko se bude ponašala u skladu sa programskom izjavom svog novog upravnog odbora, pretrpeti niz sankcija od strane Republičke radiodifuzne agencije (RRA) upravo zbog afirmisanja načela vladavine prava i zaštite pre svega verskih manjina.

Naime, ako se Upravni odbor RTS bude ponašao u skladu sa ovom proklamacijom, onda RTS najozbiljnije rizikuje da Savet RRA u skladu sa nadležnostima iz odredaba člana 8 i stava 6 člana 12 Zakona o Republičkoj radiodifuznoj agenciji primeni sve vrste mera koje je RRA ovlašćena da primenjuje protiv emitera koji ne poštuju njena opšta obavezujuća uputstva.

Radi se o tome da RRA svodi informisanje građanki i građana Srbije o verskom životu samo na privilegovane – takozvane tradicionalne – crkve i verske zajednice. U Opštem obavezujućem uputstvu o ponašanju emitera (Kodeksu ponašanja emitera) od 26 juna 2007. godine, Savet RRA je u tč. 1 Šestog dela koji se odnosi na tretman religije zabranio omalovažavanje, vređanje i ismejavanje simbola i učenja tradicionalnih crkava i verskih zajednica; Savet RRA je naložio javnom radiodifuznom servisu da utvrdi kvote verskog sadržaja za tradicionalne i priznate crkve i verske zajednice; ukoliko bi RTS primenjivao poštovanje načela vladavine prava i manjinske slobode, emitujući program i o nekoj od 170 ne-tradicionalnih verskih zajednica, on bi došao u direktan sukob sa Kodeksom ponašanja RRA.

Još je značajnije što Savet RRA u tč. 4 navedenog Šestog dela Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksu ponašanja emitera) diskriminatorno naslovljenog sa “Sekte, fundamentalizam, terorizam” nalaže da “emiteri moraju da prave jasnu razliku između priznatih crkvi i verskih zajednica, s jedne, i sekti, s druge strane. Svoje programe, u okviru javnih radiodifuznih servisa i mimo njih, mogu imati samo crkve i verske zajednice registrovane kod Ministarstva vera. O sektama se može govoriti samo u kontekstu analize društvenih procesa.”

Na ovaj način RRA zabranjuje da RTS obaveštava publiku o građankama i građanima Srbije koji svoj verski život i religiozna shvatanja doživljavaju i izražavaju u nekoj od približno 140 neregistrovanih verskih zajednica. Svrstavanjem pripadnica i pripadnika ovih verskih zajednica uz teroriste i fundamentaliste Savet RRA neposredno ugrožava ne samo njihova verska prava i slobodu savesti, nego i samu fizičku bezbednost.

Prema odredbi iz Četrnaestog dela Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksu ponašanja emitera) pod “svim vrstama mera” Zakon podrazumeva, uz izricanje mere opomene ili javnog upozorenja, i mere privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole za emitovanje programa, što je regulisano članovima 18 i 63 Zakona o radiodifuziji“.

CRCD poziva Upravni odbor RTS da i na delu primenjuje visoka načela koja proklamuje, a od nezavisnih tela i javnosti očekuje odbranu RTS ukoliko ona, protivno Opštem obavezujućem uputstvu RRA, prestane da sprovodi versku diskriminaciju.

 
23. maja 2011. za Centar za razvoj civilnog društva dr Vladimir Ilić

Peščanik.net, 24.05.2011.