Čitaoci Peščanika su najzad u prilici da saznaju ono što ih već dugo muči, a to su pravila o upotrebi državnih obeležja Srbije u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. Jezičkoj pažnji se naročito preporučuje naslov trećeg odeljka iz koga učimo da se himna upotrebljava, iako ima i odredbi prema kojima se izvodi.

O upotrebi fotografije (predsednika Republike), ovaj Pravilnik se ne izjašnjava. Tumačim ovo bezobzirno ćutanje tako da se može (ne mora) upotrebiti. No, ne zna se kako.

I ta praznina je popunjena. U skladu sa prioritetima, među kojima su ceremonijalni očito na prvom mestu, Generalni sekretarijat predsednika Republike je naložio “isticanje na vidnom mestu” fotografije 30X45 cm (ne celog Gen.sek, već predsednika). Nalog posreduje Ministarstvo spoljnih poslova. Time smo dobili još jedno državno obeležje.

Sve je u skladu sa proklamovanom štednjom – javna nabavka male vrednosti, za razliku od, u maniru čiste naive, namalanih predsednika Narodne skupštine. Fotografija je priložena, oblik i svojstva okvira su, izgleda ostavljeni slobodnom tumačenju ambasadora i konzula. Većina internetskih komentara (vox populi, vox dei!) se izjašnjava za stiropor.

Radi dodatnog smanjenja troškova, pozivaju se urednici svih štampanih glasila da objave fotografije propisanih dimenzija, kao što su prigodno činile i čine i sa ostalim nacionalnim institucijama, poput Slobodana Miloševića, raznih đenerala, “Zvezde”, “Partizana”, Demokratske stranke i sl. Nije u skladu sa načelom ravnopravnosti da samo ambasade i konzulati koriste fotografsko državno obežje. Zašto svaka, makar kako siromašna opština ili osnovni sud ne bi imali ista ova prava?

Od principa ravnopravnosti bi se moglo odstupiti samo ako data opština ima predsednika koji je na sopstvenoj teritoriji osvojio procentualno više glasova od državnog, ili ako njegova ličnost ima takva svojstva da isključuje ostale, kao na primer, gradonačelnik Jagodine.

Privatne istitucije i stanovi ne bi bili dužni da upotrebljavaju fotografiju državnog čelnika. Njima se, međutim, ne može derogirati pravo upotrebe likova niže rangiranih članova Gen.sek, radi poštovanja slobode misli i likovnog izražavanja.

Pridržavam pravo na slobodnu i sveobuhvatnu upotrebu fotografije glavnog pravnog savetnika predsednika Srbije.

***

PRAVILNIK

O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE I NA ZNANIČNIM DOKUMENTIMA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
(“Sl. glasnik RS”, br. 4/2010)

I UVODNA ODREDBA

Predmet pravilnika
Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način upotrebe grba, zastave i himne Republike Srbije od strane njenih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP), kao i način upotrebe grba Republike Srbije na zvaničnim dokumentima Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II UPOTREBA GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE NJENIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Odnos domaćih i stranih pravila
Član 2

DKP upotrebljava grb, zastavu i himnu Republike Srbije na način uređen zakonom i ovim pravilnikom, vodeći računa o zakonima, drugim propisima, praksi i postojećim prilikama u državi prijema.

Ako šef DKP utvrdi da upotreba grba, zastave ili himne Republike Srbije na način uređen zakonom i ovim pravilnikom nije u skladu sa zakonima, drugim propisima, praksom i postojećim prilikama u državi prijema, odmah o tome obaveštava ministar spoljnih poslova, radi preduzimanja mera u skladu sa zakonom.

1. Upotreba grba
Upotreba Velikog grba
Član 3

Veliki grb je stalno istaknut iznad glavnog službenog ulaza u zgradu DKP.

Veliki grb se izrađuje na mesinganom štitu.

Upotreba Malog grba u prijemnoj prostoriji DKP
Član 4

Mali grb je stalno istaknut na zidu prostorije DKP u kojoj se primaju stranke (svečani salon, kabinet ambasadora ili generalnog konzula, prijemna prostorija u konzularnim predstavništvima i sl.) i to na onoj strani prostorije ka kojoj su stranke uobičajeno okrenute.

Upotreba Malog grba na službenim pismenima DKP
Član 5

Mali grb se uvek štampa u zaglavlju svih službenih pismena DKP, kao i na zvaničnim pozivnicama i posetnicama.

2. Upotreba zastave
Upotreba Državne zastave na zgradi DKP
Član 6

Državna zastava je stalno istaknuta iznad glavnog službenog ulaza u zgradu DKP, izuzev noću i za vreme nepovoljnih atmosferskih prilika.

U dane žalosti u Republici Srbiji i u državi prijema, državna zastava se ističe na pola koplja.

Upotreba Državne zastave u svečanom salonu DKP
Član 7

Državna zastava je stalno istaknuta na koplju s postoljem na vidnom mestu prostorije DKP u kojoj se primaju diplomatske stranke (svečani salon, kabinet ambasadora ili generalnog konzula).

Upotreba Državne zastave na službenom vozilu šefa DKP
Član 8

Državna zastava malih dimenzija, koje su u skladu s protokolarnim pravilima države prijema, ističe se na malom koplju na prednjem desnom delu službenog vozila šefa DKP prilikom svih zvaničnih aktivnosti.

Ostali slučajevi upotrebe Državne zastave
Član 9

Državna zastava se ističe:

1) u glavnoj prostoriji u kojoj se održava prijem koji DKP organizuje povodom Dana državnosti Republike Srbije;

2) na drugim proslavama i svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju.

Upotreba Državne zastave Republike Srbije od strane države prijema ili međunarodne organizacije prilikom zvanične manifestacije
Član 10

Pre početka međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova koje organizuje država prijema ili međunarodna organizacija, a na kojima Republika Srbija učestvuje ili je reprezentovana, DKP vodi računa da Državna zastava Republike Srbije, kada je njeno isticanje deo ceremonije, bude pravilno istaknuta među zastavama ostalih učesnika, odnosno članica međunarodne organizacije.

3. Upotreba himne
Izvođenje himne prilikom Dana državnosti Republike Srbije
Član 11

Himna “Bože pravde” izvodi se na početku prijema koji DKP organizuje povodom Dana državnosti Republike Srbije, kada je to u skladu sa protokolarnom praksom u državi prijema.

Izvođenje himne Republike Srbije od strane države prijema ili međunarodne organizacije prilikom zvanične manifestacije
Član 12

Pre početka međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova koje organizuje država prijema ili međunarodna organizacije, a na kojima Republika Srbija učestvuje ili je reprezentovana, DKP se stara da organizator manifestacije bude snabdeven himnom Republike Srbije i da se ona pravilno izvede, kada je takvo izvođenje sastavni deo ceremonije.

III UPOTREBA GRBA NA ZVANIČNIM DOKUMENTIMA MINISTARSTVA

Upotreba Malog grba
Član 13

Mali grb se štampa u zaglavlju svih zvaničnih diplomatskih dokumenata i službenih pismena Ministarstva, kao i na zvaničnim pozivnicama.

Na patentnom pismu, punomoćju i diplomatskoj noti, Mali grb se štampa na sredini gornjeg dela zaglavlja, a u svim ostalim diplomatskim dokumentima u gornjem levom uglu zaglavlja.

Na nezvaničnim diplomatskim dokumentima (“non paper” i sl.) i internim aktima Ministarstva, grb se ne stavlja.

Upotreba Malog grba na koricama za međunarodne ugovore i punomoćja
Član 14

Na koricama za povezivanje i pečaćenje međunarodnih ugovora, odnosno instrumenata o potvrđivanju međunarodnih ugovora, stavlja se reljefni Mali grb.

Na koricama za povezivanje međunarodnih ugovora koji se ne pečate, kao i za zapisnike i memorandume, stavlja se Mali grb u zlatotisku.

Na koricama za predaju punomoćja stavlja se Mali grb crvene boje.

Mali grb se uvek stavlja na sredini prednje strane korica.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu pravilnika
Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Peščanik.net, 29.11.2012.

The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)