Kako je 16. avgusta 2010. godine Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju o zaštiti podataka o ličnosti, kao dokument koji bi podstakao bolju primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Koalicija za slobodu pristupa informacijama izražava zabrinutost zbog neusvajanja pratećeg akcionog plana.

Naime, sama strategija stavlja u obavezu Vladi Republike Srbije da u roku od devedeset dana od dana usvajanja strategije usvoji i odgovarajući akcioni plan. Do danas to nije učinjeno, a ne posedujemo informacije ni da je formirana radna grupa koja bi se ovim pitanjem bavila, iako smo na to zajedno sa Poverenikom za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti i ranije ukazivali. Stoga je neophodno da Vlada Srbije što pre formira radnu grupu i usvoji Akcioni plan kojim će konkretizovati sprovođenje Strategije, preciznije definisati konkretne zadatke, nosioca, rokove i sredstva za njihovo izvršenje i odgovornost za neizvršenje.

Takođe, Vlada nije usvojila ni uredbu kojom bi se regulisao način arhiviranja i mere zaštite podataka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje, socijalne pomoći, žrtve nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život. Napominjemo da je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji se primenjuje od 1. januara 2009. godine obavezao Vladu da uredi i ovo pitanje, što takođe nije uređeno do danas.

Kao nevladin sektor smo i ranije ukazivali na zakone i strateške dokumente koji su donošeni bez iskrene volje i mehanizama za njihovo sprovođenje, a kako su sprovođenje zakona i strateških dokumenata, kao i efikasna zaštita podataka o ličnosti od izuzetne važnosti za poštovanja prava građana Srbije i vladavinu prava, a ujedno i uslovi za dalje evropske integracije, smatramo da se ovom pitanju mora posvetiti veća pažnja.

Svojim nepostupanjem Vlada ostavlja kancelariju Poverenika za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti bez potrebnih mehanizama za sprovođenje zakona, a građane i dalje ostavlja u neregulisanom prostoru pogodnom za zloupotrebe.

Podsećamo da i u samoj Strategiji za zaštitu podataka o ličnosti kao jedna od mera stoji i uključivanje stručnih i kadrovskih potencijala nevladinog sektora u javne rasprave, kao i u priprema normativnih rešenja za unapređenje sistema zaštite podataka o ličnosti, što do sada nije činjeno.

 
Koalicija za slobodu pristupa informacijama:

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Narodni parlament, Leskovac

Transparentnost Srbija

Fond za otvoreno društvo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Građanske inicijative

Centar za unapređenje pravnih studija

Resurs centar Negotin

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Građanski savet opštine Kraljevo

Forum Iuris, Novi Sad

Centar za civilnu edukaciju, Vršac

Centar za mir i demokratiju

Civilno udruženje Mađara u Srbiji Argus

Centar za praktičnu politiku

PRAXIS

Udruženje građana Sretenje, Požega

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 
Peščanik.net, 14.01.2011.