SAOPŠTENjE

Ustavni sud Republike Srbije je 26. marta 2009. godine usvojio zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je Komitet pravnika za ljudska prava podneo Ustavnom sudu još 2004. godine. Ustavni sud je doneo odluku da odredba člana 10. Zakona i izmenama i dopunama Zakona o sudijama nije u saglasnosti sa Ustavom, te da prestaje da važi.

Da podsetimo: za vreme prve Vlade Vojislava Koštunice, u kojoj je Ministar pravde bio Zoran Stojković, tadašnji saziv Skupštine Republike Srbije usvojio je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama kojim je bilo predviđeno da postupak razrešenja sudija može da pokrene i ministar pravde. Smatrajući da ovo zakonsko rešenje predstavlja grubo kršenje načela podele vlasti i mešanje izvršne i upravne vlasti u nezavisnost pravosuđa, YUCOM se obratio Ustavnom sudu Republike Srbije.

YUCOM je u svom zahtevu iz 2004. godine,  ukazao i da je ista zakonska odredba već bila osporena Odlukom Ustavnog suda iz 2003. godine, kojom je bilo konstatovano da se „… ovlašćenjem ministra nadležnog za pravosuđe, koji je organ izvršne vlasti, da pokreće postupak za razrešenje sudija narušava načelo podele vlasti i načelo samostalnosti i nezavisnosti sudova“.

To međutim, nije umanjilo bahatost tadašnjeg ministra pravde Zorana Stojkovića, niti sprečilo vladu Vojislava Koštunice da, samo godinu dana nakon donošenja takve odluke Ustavnog suda, ponovo predlože tadašnjem sazivu Narodne skupštine da u srpski pravni sistem „vrati“ neustavnu  zakonsku normu, kao ni Narodnu skupštinu da takvu normu usvoji. Na taj način i izvršna i zakonodavna vlast značajno je doprinela srozavanju ugleda Ustavnog suda i kršenju Ustava.

Ustavni sud Republike Srbije je tek nakon 5 godina, povodom ovog zahteva YUCOM-a, doneo odluku kojom ova još uvek važeća zakonska norma prestaje da važi. Iako je u međuvremenu donet novi Zakon o sudijama, ova odluka nije bez značaja jer novi zakon počinje da se primenjuje od 1. januara 2010. godine. Osim toga, odluka Ustavnog suda je najznačajnija zbog toga što pokazuje da tzv. „legalistička“ Vlada Vojislava Koštunice i ministra pravde Zorana Stojkovića postupala ne samo protivustavno, nego i nedemokratski i da je njen krajnji cilj trebalo da bude „hegemonija“ tadašnje izvršne vlasti koju je predvodio Koštunica na uštrb samostalnosti i nezavisnosti sudova.

 
U Beogradu, 3. aprila 2009. godine.

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava
Biljana Kovačević – Vučo

 
Peščanik.net, 04.04.2009.