Batina

Danas: „Naši“ optužuju nevladine organizacije i nezavisne medije za najteža krivična dela.

Tolerancija

ZaMirZine – Njezina kritika je moguća samo uz uvjet da su načela tolerancije usvojena u zbilji.

Frka

Helsinška povelja – Rečnici ne navode poreklo ove reči, koje je tursko, odnosno arapsko.